W nawiązaniu do informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych w zakresie zadłużenia Gminy Radziejowice bez rezultatów inwestycyjnych, a także bliskim bankructwie Gminy  informuję, że:

Poniesione nakłady na inwestycje w latach 2013-2023 wyniosły:

RokKwota
2013                                7 530 955,18    
2014                                6 003 536,78    
2015                                3 289 377,30    
2016                                2 616 895,00    
2017                                4 032 920,75    
2018                              20 706 336,37    
2019                              14 271 081,25    
2020                                3 719 979,69    
2021                                5 057 702,79    
2022                              10 056 169,00    
2023                              14 482 666,79    
Razem:                              91 767 620,90    

Prowadzenie tak dynamicznej polityki inwestycyjnej przy jednoczesnym pozyskaniu kwoty ok.75 mln.zł ze środków zewnętrznych, wymagało zaciągania zobowiązań dłużnych (na wkłady własne), które gwarantowały rozwój Gminy Radziejowice, oraz bezpieczeństwo finansowe.

Zadłużenie Gminy Radziejowice

Przed 2013 r                                5 066 946,00    
Na dzień dzisiejszy                              19 139 304,00    
Zmiana (wzrost)                              14 072 358,00    

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 35,87 % wykonanych dochodów. Koszty obsługi długu (spłaty odsetek) wynosiły tylko 2,2 % wykonanych dochodów. Środki pochodzące z kredytów i pożyczek zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Radziejowice. 

Jest to bezpieczny poziom zadłużenia gminy, który jest pozytywnie opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Na przestrzeni lat 2013-2023 zrealizowano inwestycje mające największe strategiczne znaczenie dla naszych mieszkańców z 24 sołectw, oto niektóre :

– kanalizacja zbiorcza  ponad 60 km, ( 24mln.zł)

– modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże, 

– rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korytowie, 

– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice,

– budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych,

– zakup agregatów prądotwórczych do Stacji Uzdatniania Wody oraz tłoczni ścieków o dużej mocy, 

– budowa ponad 16 km sieci wodociągowej,

– remont zabytkowego obiektu – Gminne Centrum Kultury „Powozownia”,

– budowa 2 przedszkoli: w Korytowie A (4 mln zł) i Radziejowicach (9 mln zł),

–    rozbudowa Szkoły Podstawowej im Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej (dobudowa 3 sal lekcyjnych,windę i zaplecza szatniowo-sanitarnego  z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością)  wartość inwestycji  (2,1 mln.zł),

– budowa wielofunkcyjnego boiska z bieżnią  w Radziejowicach (1,3 mln.zł.),

– budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjny w Radziejowicach (754 tys.zł), 

– przebudowa ul. Kubickiego w Radziejowicach (parking, chodnik i skwer k/kościoła),

– budowa Placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A,

– budowa dróg gminnych (w tym asfaltowych i w destrukcie),

– przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza, Al. Lipowa w Radziejowice –   Kuranów  z miejscami parkingowymi przy pałacu i GCK Powozownia,

– przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej” wart.inwest.1,8 mln zł.,

– montaż nowego oświetlenia ulicznego w tym punktowe lampy solarne. 

– budowa strażnicy dla OSP w Kuklówce Zarzecznej  (4 mln.zł)

– zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Radziejowice i OSP Korytów.

Powyższe dane dostępne są na stronie www.radziejowice.pl, Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Radziejowice (bieżący i archiwum)

                                                                        Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka