Położenie geograficzne i warunki naturalne okolic Radziejowic. Radziejowice leżą na nizinie Środkowomazowieckiej w podprowincji Nizin Środkowopolskich ciągnących się równoleżnikowo od dolnego Bugu do górnej Odry. Omawiany obszar obejmuje tereny Równiny Błońskiej oraz wzniesienia Mszczonowskiego (Należących do Kotliny Warszawskiej I Wysoczyzny Rawskiej).

Przeważają tu równiny urozmaicone wzniesieniami morenowymi i wcięciami dolin rzecznych.

Ukształtowanie powierzchni tych terenów jest rezultatem działania lodowca w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego.

Równina Błońska jest najmłodszą, najgłębiej wciętą częścią pradoliny Wisły, wypełnioną piaskami i glinami (do 50 m) pokryta głównie mułkami i iłami wstęgowymi.

Wysoczyzna Rawska ukształtowana została w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Są to wyżej położone niziny morenowe ze znacznie zniszczonymi pagórkami moreny czołowej. Najwyższe tereny Wysoczyzny Rawskiej stanowi obszar Wyniesienia Mszczonowskiego (210m npm).
W ciągu wieków zmieniła się naturalna szata roślinności. Ze wspaniałych ongiś masywów leśnych pozostały dziś jedynie fragmenty: Lasy Radziejowskie, Skalskie, Osuchowskie i inne.

Rejon Radziejowic to pozostałości dąbrowy świetlistej. Jest to widny las liściasty z drzewostanem dość luźnym, utworzonym przez dąb bezszypułkowy i dąb szypułkowy, oraz bardzo bujnym, wielogatunkowym runem. O siedlisku dąbrowy świadczą jedynie rośliny zielone: orlik pospolity, dzwonek brzoskwiniolistny, miodownik melisowaty, pierwiosnka zwyczajna i wiele innych.

Teren gminy Radziejowice posiada sprzyjające warunki naturalne, walory krajoznawcze oraz dogodne połączenia komunikacyjne do uprawiania turystyki.

Odznacza się on urozmaiconą rzeźbą terenu (falistość, wąwozy) wspaniałe kompleksy leśne, bogatą szatę roślinną.
Rejon Radziejowic posiada odpowiednie warunki przyrodnicze, które predysponują go do roztoczenia nad nim ochrony krajobrazowej i wykorzystania po części jako miejsca wypoczynkowo – rekreacyjnego.
Obszar ten wyróżnia się dość urozmaiconą rzeźbą, drobnymi kępami lasów i czystymi ciekami.

Występuje tu korzystny bioklimat.

Bardzo interesujące dla turystów są malownicze dolinki rzeczek. Uroczy jest przełom Pisi Gągoliny (Grzegorzewice, Radziejowice, Korytów) oraz Pisi Tucznej (Petrykozy, Grzmiąca, Kuklówka, Jaktorów).

Dodatkową atrakcją omawianego terenu są zbiorniki wodne nadające się do uprawiania sportów wodnych (Korytów, Hamernia, Grzymek, Radziejowice).