Deklaracja dostępności

Gmina Radziejowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Radziejowice.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Kowalska-Sobhani, urzad@radziejowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 8577171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Wejście do budynku usytuowane jest od ulicy Kubickiego. Do wejścia budynku prowadzą schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami/obszarem kontroli. Budynek nie jest wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Wejście do budynku usytuowane jest od ulicy Kubickiego. Do wejścia budynku prowadzą schody. Dla petentów dostępna jest tylko pierwsza kondygnacja budynku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami/obszarem kontroli. Budynek nie jest wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
   
 2. Dostosowanie korytarzy

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy poprzez pracownika sekretariatu urzędu. Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

  Dostosowanie schodów

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Wewnętrzne klatki schodowe dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Wewnętrzne klatki schodowe dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

  Dostosowanie wind

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w RadziejowicachW budynku nie ma windy, urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejścia do pomieszczeń na parterze oznaczone alfabetem brajla.Budynek przy ul. Kubickiego 8 w RadziejowicachW budynku nie ma windy, urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostępność pochylni

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Brak jest pochylni i platformy dla osób z ograniczoną możliwością poruszania, w tym osób poruszających się na wózkach. Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Brak jest pochylni i platformy dla osób z ograniczoną możliwością poruszania, w tym osób poruszających się na wózkach.

  Dostępność platform

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach: DostęnaBudynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach: Brak

  Dostępność informacji głosowych

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Poprzez pracowników urzędu Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Poprzez pracowników urzędu

  Dostępność pętli indukcyjnych

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Brak Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Brak
 4. Dostosowanie parkingów

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Na parkingu przed budynkiem (po drugiej stronie ul. Kubickiego) wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Na parkingu przed budynkiem (po drugiej stronie ul. Kubickiego) wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Gminy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   
 6. Dostępność tłumacza języka migowego

  Budynek przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Budynek przy ul. Kubickiego 8 w Radziejowicach W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne