Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 poz. 40 t.j.) oraz paragraf 10 ust.12 załącznika nr 1 do  uchwały nr LV/391/2022 Rady Gminy Radziejowice  z dnia 26.09.2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejowice (Dz. U. Województwa Mazowieckiego
z 12.10.2022 r. poz. 10658) Wójt Gminy Radziejowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz ten wywiesza się na okres od 24.02.2023 r. do 10 .03.2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Radziejowice ul. Kubickiego 10  oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.radziejowice.pl /aktualności.

Pełna treść wykazu znajduje się załączonym pliku pdf.

Zgodnie z  paragraf 10 ust.1 i 2 załącznika nr 1 do  uchwały nr LV/391/2022 Rady Gminy Radziejowice  z dnia 26.09.2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejowice (Dz. U. Województwa Mazowieckiego  z 12 .10.2022 r. poz. 10658) osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego powinna złożyć wniosek, który powinien zawierać m.in. wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny, liczbę członków rodziny, opis dotychczasowych warunków zamieszkania z informacją o nieposiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Wnioski o najem lokali mieszkaniowych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radziejowice  pokój nr 1 – sekretariat.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O NAJEM LOKALU

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM