w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów autostrady A-50 „Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)”


Uchwała Nr LXIII/461/2023
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów
autostrady A-50 „Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 19 ust.2 pkt 3 i 4 Statutu Gminy Radziejowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 sierpnia 2019 r.     w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejowice.  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10752) uchwala się, co następuje:

§1. W związku z propozycjami przedstawionymi w Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowym dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem) przebiegu trzech wariantów autostrady A-50 Rada Gminy

Radziejowice wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych lokalizacji.

Szczegółowe stanowisko Rady Gminy Radziejowice wraz z uzasadnieniem określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Rada Gminy Radziejowice wnosi do Prezesa Rady Ministrów oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o odstąpienie od dalszego procedowania każdego
z wariantów autostrady A-50 przebiegających przez teren gminy Radziejowice.

§3. Rada Gminy Radziejowice pozytywnie ocenia podejmowane przez Wójta Gminy Radziejowice działania mające na celu ochronę interesów mieszkańców gminy w związku
z planowaną budową autostrady A-50 stanowiącej „Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK 92  (bez węzła) do S7 (z węzłem)”.

§4. Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi RP, Sejmowi RP, Senatowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministerstwu Aktywów Państwowych, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Infrastruktury, Posłowi na Sejm RP Maciejowi Małeckiemu, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Wojewodzie Mazowieckiemu i mediom.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem

Plan orientacyjny załącznik do uzasadnienia – Uwaga duży plik – 67MB

Ze względu na wielkość może wystąpić problem z otworzeniem zawartości pliku z planem w przeglądarce internetowej. Sugerujemy zapisanie pliku na dysku komputera i otworzenie go w programie Acrobat Reader