LINK DO TRANSMISJI (początek o godzinie 14:00)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy Sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Mszczonowie wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Radziejowice za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2022.   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziejowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziejowice.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.