Z początkiem bieżącego roku w ramach realizacji projektu „E-usługi dla Gminy Radziejowice” uruchomiony został – System Identyfikacji Masowych Płatności w skrócie SIMP, który pozwala w łatwy sposób identyfikować płatności dokonywane przez Państwa w zakresie podatków lokalnych, należności za wodę i kanalizację czy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Automatyczna identyfikacja Państwa zobowiązań możliwa jest dzięki mechanizmowi tzw. wirtualnych numerów rachunków bankowych.

Każdej osobie, która ma do uregulowania jakieś cykliczne zobowiązania wobec gminy został przypisany jeden lub kilka numerów rachunków wirtualnych (inny dla wpłat podatkowych, inny za wodę/kanalizację, jeszcze inny za odpady komunalne), na który wykonuje się przelewy.

System, działający od początku roku w Urzędzie Gminy, na podstawie przekazanych przez bank drogą elektroniczną danych zawierających wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizowanej płatności, dokonuje automatycznego księgowania należności w systemach finansowo-księgowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Państwa zobowiązania są rozliczane dużo szybciej niż miało to miejsce do tej pory, gdyż wpłaty trafiają bezpośrednio na Państwa osobiste konto w systemie z pominięciem procedury ręcznego rozksięgowania wpłat z jednego wspólnego dla wszystkich rachunku na konta indywidualne.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich Państwa regulujących swoje zobowiązania w sposób elektroniczny o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery kont pojawiające się na doręczanych Państwu dokumentach stanowiących podstawę płatności jak decyzje podatkowe czy faktury za wodę/ścieki lub w innych informacjach dostarczanych np. przez sołtysów.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnych numerów kont prosimy o kontakt:
podatki – p. Justyna Jeziorek – tel. 46 854 30 23
opłaty za wodę/kanalizację – p. Anna Witkowska – tel. 46 854 30 30
opłata z gospodarowanie odpadami – p. Agnieszka Rydzewska – tel. 46 854 30 34

Logotypy jednostek finansujących projekt