Poniżej publikujemy treść uchwały podjętej przez Radnych Miejskich w Mszczonowie, którzy uznali, że sprzeciw Rady Gminy Radziejowice wyrażony w Uchwale Rady Gminy Radziejowice Nr XLI/299/2021 z dnia 20 września 2021 roku jest bezzasadny.

W załączniku znajduje się skan przesłanego pisma przewodniego, treść uchwały oraz jej uzasadnienie.


UCHWAŁA NR XXXVII/333/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie uznania za bezzasadny sprzeciwu Rady Gminy Radziejowice wyrażonego w Uchwale Rady Gminy Radziejowice Nr XLI/299/2021 z dnia 20 września 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) Rada Miejska w Mszczonowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadny, wyrażony w Uchwale Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 września 2021r., sprzeciw Rady Gminy Radziejowice wobec lokalizacji i budowy na terenie Gminy Mszczonów, w okolicach dawnego Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt”, w części ograniczonej drogą krajową nr 50 i drogą ekspresową S8 oraz terenami miejscowości Budy Mszczonowskie i Kuranów, inwestycji związanych z magazynowaniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do przekazania uchwały do wiadomości: Ministrowi Infrastruktury , Ministrowi Klimatu i Środowiska. Wojewodzie Województwa Mazowieckiego, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żyrardowie, Wójtowi Gminy Radziejowice, Przewodniczącemu Rady Gminy Radziejowice, Sołtysowi Sołectwa Grabce Józefpolskie, Sołtysowi Sołectwa Budy Mszczonowskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski