Pan Łukasz Koperski
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Mszczonów

S P R Z E C I W

Wójt Gminy Radziejowice w imieniu własnym oraz mieszkańców wyraża stanowczy sprzeciw do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Mszczonów Pana Łukasza Koperskiego w dniu 19.03.2024r w trakcie spotkania informacyjnego dla mieszkańców Gminy Mszczonów z przedstawicielami Spółki CPK oraz wykonawcami zadania pn. Opracowanie rozszerzonego studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc.Węzeł CPK- Grojec-Warka” , w której sugeruje On Wykonawcy STEŚ tereny Gminy Radziejowice jako najkorzystniejsze do realizacji tego projektu. Stwierdza również , że stacja w Korytowie najlepiej nadaje się do rozbudowy w celu ulokowania tam terminala intermodalnego w ramach budowy linii kolejowej nr 88

Przypominamy, że Gmina Radziejowice to ok.70% Obszaru Chronionego Krajobrazu z licznymi pomnikami przyrody, Dąbrową Radziejowską, Parkiem Bolimowskim…oraz posiadającą na swoim terenie obiekty stanowiące bogate dziedzictwo kulturowe. Strategia Rozwoju Gminy głównie skierowana jest na zachowanie tych walorów, które powodują, że regularnie przybywa nam mieszkańców, a także osób rekreacyjnie wypoczywających. Zagospodarowanie niewielkiej części Gminy pod tereny inwestycyjne, które wniosą podatki do budżetu gminy jest dla nas równie ważne , ale nigdy nie zabiegaliśmy o dzielnice przemysłowe tak jak Gmina Mszczonów.

W związku z powyższym od lutego 2020r regularnie sprzeciwiamy się w pismach, ankietach, ingerencji w tereny gminy Radziejowice w ramach projektu budowy linii kolejowej nr 88 , wybierając wariant W1 jako najbardziej korzystny przy uwzględnieniu wszelkich aspektów przestrzennych, społecznych i środowiskowych, jednocześnie uznając za najbardziej niekorzystny dla gminy Radziejowice wariant W11, który zakłóci ład przestrzenny, naruszy osadnictwo mieszkalne, oraz zaplanowany na najbliższe lata rozwój przez utracone dochody z podatku od nieruchomości od firm, które obecnie znajdują się w obszarze tego korytarza.

W żadnych wypowiedziach nie sugerujemy rozwiązań, które miałyby na celu kierowanie uciążliwości na inną gminę w ramach planowanej inwestycji, a tym bardziej tak dużego przedsięwzięcia jak budowa terminala intermodalnego, więc prosimy, aby osoby pełniące funkcje publiczne zaprzestały wypowiadania się w imieniu gminy Radziejowice.

Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka