W ramach trwałości projektu pn.: „E-usługi dla Gminy Radziejowice” dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, w bieżącym roku Gmina Radziejowice kontynuuje system elektronicznych rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Adres strony internetowej umożliwiającej korzystanie z systemu elektronicznych rekrutacji:

https://radziejowice.rekrutacje.edu.pl

NABÓR DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RADZIEJOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  Kryteria rekrutacji

            Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

            W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), tj.

  • wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,
  • niepełnosprawność kandydata, potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydany ze względu na niepełnosprawność,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, potwierdzone jak wyżej,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, potwierdzone jak wyżej,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu

lub pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą, potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą

 Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w  uchwale Nr XXXVI/170/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, tj.:

1)     kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczone spełnienie obowiązku szkolnego
– 60 pkt,

2)     kandydat w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest rekrutacja, kończy 5 lub 4 lata – 30 pkt,

3)     kandydat w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest rekrutacja, kończy 3 lata
– 20 pkt,

4)     rodzice / opiekunowie prawni kandydata pracują na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują / uczą się w trybie dziennym – 10 pkt za każdego rodzica – maksymalnie – 20 pkt,

5)     kandydat posiada rodzeństwo, które będzie w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, uczęszczało do przedszkola / oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 5 pkt,

6)     kandydat, który przed rozpoczęciem rekrutacji korzystał z wychowania przedszkolnego lub uczęszczał do żłobka –  2 pkt.

 Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE NR 9/2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2024/2025.

Składanie wniosków w procesie rekrutacji elektronicznych możliwe będzie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznych rekrutacji.

NABÓR DO PIERWSZYCH KLAS PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RADZIEJOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów.

Zgodnie z  ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte uchwale Nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych,
wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice,
tj.:

Lp.Kryteria rekrutacyjneLiczba punktówWymagane dokumenty/ oświadczenia
1.Kandydat w roku rekrutacji realizował edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do której składany jest wniosek o przyjęcie lub w przedszkolu miejscowym.30Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)  
2.Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie realizowało edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do której składany jest wniosek lub będzie uczęszczało do tej szkoły.10Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)  
3.Spełnienie kryteriów tzw. ustawowych określonych
w ustawie Prawo oświatowe w art. 131 ust. 2: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, suma – za każde spełnione kryterium 2 pkt
max 12 pktPisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)  
4.Rodzice / opiekunowie prawni kandydata pracują na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej  lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują / uczą się w trybie dziennym – 10 pkt za każdego rodzica.max 20 pktPisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)  

 Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa ZARZĄDZENIE NR 9/2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2023/2024.

Składanie wniosków w procesie rekrutacji elektronicznych możliwe będzie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznych rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych postępowań rekrutacyjnych dostępne będą w danej szkole podstawowej lub przedszkolu prowadzącym postępowanie.