Wójt Gminy Radziejowice informuje, że właściciele nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczania niżej wymienionych odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słabomierzu- Krzyżówce

15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04Opakowania z metali
15 01 07Opakowania ze szkła
20 01 11Tekstylia
20 01 27Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne- chemia
20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 31
15 01 10Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.. Środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)- opakowania po chemii
20 01 23Urządzenia zawierające freony
20 01 35Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki-sprzęt AGD, RTV, elektryczne
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – świetlówki, żarówki
16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
20 03 07Odpady wielkogabarytowe
16 01 03Zużyte opony  w ilości max 4 szt. /na gospodarstwo/rok
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  i remontów- budowlane W ilości max 400 kg/gospodarstwo /rok
17 02 02Szkło
17 02 01Drewno
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 01 40Metale
17 02 03   tworzywa sztuczne
20 01 21Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 99Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Za odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony w ilości przekraczającej wartości wskazane powyżej pobierana będzie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK.

PSZOK w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 przyjmuje:

  1. Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
  2. Zużyte baterie i akumulatory;
  3. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Od dnia 01.04.2023r.

  • dostarczane we własnym zakresie bioodpady przekraczające limit odbioru worków bezpośrednio z nieruchomości za wyjątkiem:
  • zadeklarowanych nieruchomości z kompostownikiem;
  • właścicieli działek rekreacyjnych

Bioodpady  należy wrzucić bez worków do kontenera wskazanego przez pracownika PSZOK.

PSZOK będzie przyjmował wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zważenie i samodzielne rozładowanie w miejscu wskazanym przez obsługę.

Obsługa PSZOK ma obowiązek zażądać od osoby dostarczającej odpady, dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ważnej na dany rok kalendarzowy lub z III/IV kwartału roku poprzedniego, jako potwierdzenie przynależności do systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Radziejowice. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku braku przedmiotowego dokumentu niezbędnego do dokonania weryfikacji osoby i jej miejsca zamieszkania.

GODZINY OTWARCIA

PSZOK Słabomierz-Krzyżówka

Poniedziałek: 7:00 – 15:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 15:00
z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt.

PSZOK Żyrardów ul. Czysta 5

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 10:00 – 18:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 10:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 16:00
z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt.