Program asystent osoby niepełnosprawnej

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Radziejowice ponownie realizuje Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, którego głównym celem jest prowadzenie usług asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych – beneficjentów, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Usługi asystentury osobistej w szczególności polegają na udzielaniu przez asystenta pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego uczestnikowi Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z podopiecznym w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury itp.

Dzięki złożonemu w październiku 2022 roku przez Gminę Radziejowice wnioskowi na środki finansowe na realizację Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w wysokości 135 300,80 zł.

W roku 2022 do udział w Programie przystąpiło czterech mieszkańców gminy Radziejowice, zachęcamy do kontynuacji udziału oraz do składania formularzy uczestników.

Istotnym założeniem Programu jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada wsparcie finansowe do 100% kosztów dla gmin w zakresie świadczenia usługi asystentury, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy.

Środki z Programu oprócz wynagrodzenia dla asystentów realizujących usługi przeznaczyć można również na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej, zakupu biletów komunikacji publicznej, prywatnej, jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym czy innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu. Zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta.