Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Stypendium szkolne
Wnioski będą wydawane od 28.08.2023 r.
Wiosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 01 września 15 września danego roku szkolnego w Gminnym Centrum Oświaty w Radziejowicach, a w przypadku:
1. uczniów i słuchaczy szkół do dnia 15 września danego roku szkolnego;
2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
• stypendium skierowane jest dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji
Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym tzw. „zerówka”.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł. netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901   z późn. zm.).
Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą  np.: kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (również używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów).

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów (refundacji), istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego członka rodziny) za poniesione koszty na cele edukacyjne.
Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresie:
1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów – od czerwca 20203r.
2. internet oraz bilety autobusowe – od września 2023 r.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
• w przypadku zatrudnienia:
zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
•  w przypadku bezrobocia:
decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
•  w przypadku utraty dochodu:
dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
• w przypadku otrzymywania alimentów:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
• w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
• w przypadku niealimentacji:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy  i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
• w przypadku pobierania renty/emerytury:
decyzja przyznająca rentę/ emeryturę lub decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych; przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł;

Pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego GCO w Radziejowicach może wymagać dostarczenia również innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
2. stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego,
3. należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek dostępny na stronie BIP GCO:

https://gco.radziejowice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/227547/pomoc_materialna_o_charakterze_socjalnym