Ogłoszenie Wójta Gminy Radziejowice o przeprowadzeniu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na  2024 rok.

Na podstawie Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok. 

I. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok.

II. Cel konsultacji.                                                                                 

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Radziejowice na temat  projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok.

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

 Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 26 października 2023 r.

 Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień 09 listopada 2023 r.

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać swoje uwagi  i opinie  w formie pisemnej  za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia uwag i opinii”.

V. Sposób przekazania opinii.

Wypełniony formularz można:

 – przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  urzad@radziejowice.pl

  • przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Radziejowice).

VI. Informacja o wynikach konsultacji.

W ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Radziejowice www.bip.radziejowice.pl, zostaną zamieszczone wyniki konsultacji zawierające zestawienie uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Radziejowice.

VII. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Sekretarz Gminy – Aneta Kowalska-Sobhani
tel. 46 854-30-15
e-mail: a.kowalska@radziejowice.pl                                                                                  

Wójt Gminy Radziejowice
/-/ Urszula Ciężka

Link do treści zarządzenia 78/2023 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejowice