W związku z wyłożeniem projektu operatu opisowo – kartograficznego w dniach
od 15 lutego 2023 roku do 7 marca 2023 roku z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
na obszarze jednostki ewidencyjnej 43804_2-Radziejowice realizowanej w ramach
zamówienia na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji” oraz projektu
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) – tura X,
uprzejmie proszę o wywieszenie w Urzędzie Gminy Radziejowice załączonego do
niniejszego pisma ogłoszenia najpóźniej do dnia 30.01.2023 roku.

Treść przesłanej informacji w formie pliku pdf

Treść ogłoszenia w formie pliku pdf