Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje, że w dniu 4 maja 2023 r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym –  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtyp H5N1 w próbkach pobranych od mew śmieszek, znalezionych w miejscowości Wręcza, gmina Mszczonów na terenie stawów po żwirowych.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie podjął działania zmierzające do likwidacji ogniska choroby.

Dotychczas nie stwierdzono, aby wyżej wymieniona odmiana wirusa grypy ptaków stanowiła zagrożenie dla ludzi. Wirus ginie przy zastosowaniu środków dezynfekcyjnych jak również w wyniku obróbki termicznej produktów drobiowych.

Zgłoszenia masowych upadków ptactwa (padłe ptaki w ilości pięć i więcej w polu widzenia) należy zgłaszać do:

 1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie nr alarmowe: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30 46 8541248, poza godzinami urzędowania 660 730 441 i 501 783 850;
 2. Urzędów Gmin;
 3. Gabinetów i lecznic weterynaryjnych;
 4. Policji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że na terenie całego kraju we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób obowiązuje rozporządzeni Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r.  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków tj.:

zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.