Urząd Gminy Radziejowice uprzejmie informuje, że możliwość bezpłatnego dostarczenia papy odpadowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) położonego w Radziejowicach na składowisku „Słabomierz- Krzyżówka” zostaje przedłużony do 18.10.2023 r.  na poniższych warunkach:

Odpad należy dostarczyć do punktu własnym transportem w godzinach jego pracy, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Odbiór odpadu odbywać się będzie na podstawie dokumentu potwierdzającego ostatnio wniesioną na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, z której pochodzi papa.

Bezpłatny odbiór obejmuje ilość 200kg na nieruchomość od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku.

Za ilość przekraczającą 200kg na nieruchomość właściciel nieruchomości poniesie opłatę w wysokości 4,20zł netto za każdy kilogram.