OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziejowice.