Zgodnie z art. 10 §1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie i prowadzeniu punktu tymczasowego magazynowania oraz przeładunku odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów w Mszczonowie na dz. ew. nr 128/5.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 kpa organ prowadzący postępowanie, obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 10 §1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, PI. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8 :00 – 15:30, w środę w godzinach 8 :00- 16:30, a w piątek w godzinach 8 :00 – 14:30 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zawiadamiam strony postępowania, że z uwagi na konieczność przed wydaniem decyzji umożliwienia stronom postępowania zapoznania się z aktami sprawy, przedmiotowe postępowanie nie może być załatwione w ustawowym terminie, a tym samym działając na podstawie art. 36 § 1 kpa wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 3.06.2023 r.

Jednocześnie informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28.04.2023 r. LINK