27 lutego br. Rada Gminy Radziejowice podjęła uchwałę zmieniającą wzór obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Aktualny wzór deklaracji zawiera m.in. nowe pola dotyczące ustalenia wysokości częściowego zwolnienia z opłaty dla rodzin wielodzietnych oraz wysokości częściowego zwolnienia dla posiadaczy przydomowych kompostowników.

W związku z powyższym Urząd Gminy Radziejowice zwraca się z prośbą, aby w sytuacji w której zaistnieje taka konieczność, składać deklaracje na nowym wzorze formularza.

Uwaga !!! Nie zachodzi konieczność składania nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli.

Stawka opłaty od nieruchomości zamieszkałych na stałe NIE ZMIENIŁA SIĘ i wynosi dla odpadów odbieranych w sposób selektywny: 36,38 zł od osoby za miesiąc – kwartalnie 109,14 zł

Zwolnienie z części opłaty dla posiadaczy kompostownika  przy selektywnym gospodarowaniu odpadami wynosi 20% (po zgłoszeniu na formularzu deklaracji).

Zwolnienie z części opłaty dla posiadaczy gminnej Karty Dużej Rodziny 3+ wynosi 20% (po zgłoszeniu na formularzu deklaracji).

Deklaracje wypełnione na nieaktualnych drukach NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Nowa deklaracja dostępna jest w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Radziejowice.

Można ją pobrać również w wersji pliku pdf do samodzielnego wydrukowania ze strony Gminy Radziejowice (LINK) oraz Biuletynu Informacji Publicznej (LINK).