Mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami łatwiej będzie poruszać się po budynku Urzędu Gminy Radziejowice

Gmina Radziejowice zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na realizację projektu samorząd otrzymał grant w wysokości 139 293,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji przebudowano dojście i wejście do budynku Urzędu Gminy Radziejowice, zamontowano windę dla osób z niepełnosprawnościami oraz zakupiono urządzenia wspomagające dostępność komunikacyjno-informacyjną.

Całość inwestycji wyniosła 205 931,60 zł. Dofinansowanie wyniosło: 139 293,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 117 396,00 zł z dotacji celowej: 21 896,86 zł. Pozostała kwota w wysokości 66 638,60 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Radziejowice,

Efektem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do załatwiania spraw urzędowych osobom z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z windy, która została zamontowana przy schodach zewnętrznych, należy nacisnąć dzwonek który jest zamontowany na windzie, wtedy pracownik urzędu pomoże użytkownikowi ją obsłużyć. Dzięki windzie wysokie schody nie będą stanowiły już bariery w dotarciu do urzędu nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami ale także np. z wózkami dziecięcymi.

W urzędzie gminy oprócz windy na parterze pojawiła się tablica tyflograficzna
z rozkładem pomieszczeń ze spisem wydziałów i numerami pokoi wraz oraz z informacją dotykową w alfabecie Braille’a. Ich usytuowanie nie jest przypadkowe. – Dzięki zaznaczeniu miejsca, w którym się znajdujemy można odczytać, gdzie znajduje się pokój do którego chcemy trafić.

Dodatkowo wszystkie pomieszczenia na parterze zostały oznaczone nowymi tabliczkami informacyjnymi wraz z informacją dotykową w alfabecie Braille’a.

Przy kasie oraz w budynku GOPS i budynku, w którym funkcjonuje Referat Ochrony Środowiska zostały ustawione mobilne pętle indukcyjne – urządzenia, które pomogą osobom z dysfunkcją słuchu podczas realizacji spraw urzędowych. Pętla indukcyjna służy do przesyłania głosu osoby obsługującej bezpośrednio do aparatu słuchowego słabo słyszącego interesanta.

Tekst, foto: J.K.