Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2024 rok?

Projekt został: 

 1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl; 
 2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
  a)    Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
  b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
  c)    Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  d)    Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
  e)    Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  f)    Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  g)    Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  h)    Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 6 do 27 października 2023 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,  
  ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”:
  a)    Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
  b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
  c)    Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  d)    Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
  e)    Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  f)     Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  g)    Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  h)    Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
 4. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl
 5. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu  i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74, mail: dialog@mazovia.pl