INFORMACJA WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

Na podstawie § 1 ust 1  Uchwały Nr  XX/144/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

podaje się do publicznej wiadomości,

że w okresie od 01.02.2023r. do 15.02.2023r., przedstawia się do konsultacji projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2023 roku.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewelina Szeliga – referent w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Radziejowice.

Wnioski i uwagi do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej w okresie od 01.02.2023r. do 15.02.2023r.

1) w Urzędzie Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 8, pok. nr 2
2) za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@radziejowice.pl

Treść proponowanej uchwały w postaci pliku pdf