Wójt Gminy Radziejowice ogłosił dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Pierwszy dotyczy ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2023 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji na terenie Gminy Radziejowice, drugi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Radziejowice.

Treść ogłoszeń dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejowice.

Naciśnij LINK aby przejść do BIP.