ZARZĄDZENIE Nr  36/2023
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.: poz. 572), art. 63 ust. 1 i 10 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1428), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego
w Kuklówce Radziejowickiej, ul. Szkolna 30, 96-325 Kuklówka Radziejowicka.

§ 2. Ogłoszenie konkursu na stanowisko, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziejowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie.