Szanowni Państwo,

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

W związku z powyższym Wójt Gminy Radziejowice na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urzędu Gminy będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum UG, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa można składać w sekretariacie Urzędu Gminy.

Druk wniosku dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10.

Link do tekstu ustawy opublikowanego na portalu Rzeczpospolitej Polskiej – gov.pl

Link do tekstu rozporządzenia dotyczącego wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, opublikowanego na portalu Rzeczpospolitej Polskiej gov.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).