6 maja br. w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach odbyła się inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Gminy Radziejowice.

Obrady zwyczajowo rozpoczął najstarszy wiekiem członek Rady – tym razem ta rola przypadła radnemu Mieczysławowi Bielakowi. Podczas obrad ślubowanie złożyło 15 nowo wybranych radnych. Na odczytany przez radnego seniora – Mieczysława Bielaka, tekst roty  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” wszyscy obecni na sali radni odpowiadali „Ślubuję”, dodając wedle uznania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Anna Szlaga wręczyła nowym radnym zaświadczenia o wyborze, życząc jednocześnie owocnych obrad i satysfakcji z pracy na rzecz samorządu lokalnego.

W swoim pierwszym głosowaniu, nowa Rada Gminy wybrała przewodniczącego. Została nim, wybrana jednogłośnie – Paulina Partyka. Wiceprzewodniczącym rady został – także wybrany jednogłośnie – Marcin Soból.

Nowym przewodniczącym zostały wręczone kwiaty oraz wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Kolejnym ważnym punktem było ślubowanie nowo wybranego Wójta – Artura Jankowskiego, zgodnie z tekstem: „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

W swoim pierwszym wystąpieniu powiedział: „W pierwszej kolejności chciałbym podziękować dwóm osobom – Pani Urszuli Ciężkiej oraz Pani Wioletcie Micewicz za to, że wiele lat temu postanowiły dać mi szansę i zaprosić mnie do współpracy z Gminą Radziejowice”[…] Pani Wójt dziękuję za ponad 5 lat współpracy na rzecz Gminy Radziejowice, za merytoryczne podejście do każdego tematu, za otwartość na rzeczy nowe, za wspólne dzielenie się troskami oraz rozwiązywanie najtrudniejszych spraw w atmosferze spokoju i zaufania. […] Składam również podziękowania dla Radnych i Sołtysów, tych z poprzedniej kadencji, jak również nowo wybranych – to właśnie czynna pomoc wielu z Was w zadaniach samorządu lokalnego powoduje, że sprawy Urzędu stają się bliższe mieszkańcom. Wasze cenne spostrzeżenia, inicjatywy oraz uwagi są dla nas pracowników samorządowych bardzo ważne w realizacji przedsięwzięć gminnych oraz spełnianiu potrzeb naszych mieszkańców. Dziękuję również dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, referatów urzędu oraz wszystkim pracownikom samorządowym za wzajemne budowanie doświadczenia i bardzo dobrą współpracę. […] Przejmując natomiast funkcję Wójta Gminy Radziejowice na kolejną IX Kadencję, zobowiązuję się do pracy na rzecz naszej małej ojczyzny na najwyższym poziomie, z pełnym oddaniem i zaangażowaniem. […]

Następnie głos zabrała ustępująca Wójt Urszula Ciężka, która podziękowała wszystkim osobom, które współpracowały z nią podczas sprawowania funkcji Wójta Gminy Radziejowice  w latach 2012 – 2024. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważna jest zgoda, która buduje
i dzięki której przez te wszystkie lata współdziałania udało się zrealizować wiele inwestycji potrzebnych mieszkańcom Gminy Radziejowice. Nowemu Wójtowi życzyła zaś siły, wytrwałości i zapału do pracy na rzecz samorządu.

Ww. osobom również zostały wręczone kwiaty, a podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. Ceremonia zakończyła się owacją braw i pamiątkowymi zdjęciami.

Rada gminy wraz z Wójtem

Tekst: JK
Foto: JK