Gmina Radziejowice otrzymała grant w wysokości 139 293,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Radziejowice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez przebudowę dojścia i wejścia do budynku Urzędu Gminy Radziejowice, w tym montaż windy dla osób z niepełnosprawnością oraz zakup urządzeń wspomagających dostępność komunikacyjno-informacyjną.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, grantobiorca będzie korzystał z usług doradczych eksperta w dziedzinie dostępności.

Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi: 139 293,00 PLN

W tym dofinansowanie z UE: 117 396,00 PLN, z dotacji celowej: 21 896,86 PLN.

Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa warunków korzystania z usług Urzędu dla klientów ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.