Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 900):

art. 32. ust. 6 – Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim
i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.;

art. 39. ust. 4 – Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się
na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

art. 39a

1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

3. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/452/2023 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

aktualna stawka za 1 km przebiegu pojazdu wynosi 1,15 zł.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami.

5. Wójt zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.

Uzyskanie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, będącego mieszkańcem Gminy Radziejowice, do przedszkola / szkoły / ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego wymaga złożenia
do Wójta Gminy Radziejowice następujących dokumentów:

1. Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/ucznia.[1]

4. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia.[2]

5. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół
lub ośrodków specjalnych).[3]

6.     Zaświadczenie o przyjęciu i/lub uczęszczaniu dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka
specjalnego lub klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego wydane przez dyrektora szkoły
lub placówki.


[1] Jeżeli dokument nie został wcześniej złożony;

[2] j.w.

[3] j.w.

Wniosek do pobrania na stronie GCO:

https://gco.radziejowice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/227583/dowoz_dzieci_niepelnosprawnych_do_szkol_przedszkoli_i_osrodkow