Transmisja online ze spotkania dostępna będzie za pośrednictwem:

Transmisja zostanie uruchomiona przed oficjalnym początkiem spotkania. W przypadku problemów prosimy w pierwszej kolejności o odświeżenie strony www, którą wybiorą Państwo w przeglądarce internetowej do oglądania transmisji.

W związku z przewidywanym dużym zainteresowaniem spotkaniem w sprawie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES-R) dla projektu pn.: „Budowa Linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka”, organizator spotkania informuje wszystkich zainteresowanych, że przebieg spotkania będzie transmitowany i utrwalany przy użyciu urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. Link do transmisji udostępniony zostanie 30 minut przed rozpoczęciem spotkania, zaś nagranie będzie dostępne na stronie internetowej Gminy Radziejowice pod adresem: https://radziejowice.pl.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku ze spotkaniem w sprawie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STES-R) dla projektu pn.: „Budowa Linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice będący kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą władz przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20, e-mail: urzad@radziejowice.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: pisemnie na adres siedziby Administratora, telefonicznie dzwoniąc na numer: 46 857-71-71 lub wysyłając e-mail na adres: iod@radziejowice.pl
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie art. 6, pkt. 1, lit. e) – Rozporządzenia Ogólnego RODO w związku z art.7, pkt 1, ppkt 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie odrębnych przepisów prawa, w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Radziejowice.
 • Ze względu na dużą wagę spotkania dla mieszkańców Gminy Radziejowice oraz innych osób posiadających nieruchomości na obszarze objętym inwestycją wraz z obszarem jej oddziaływania, przebieg spotkania będzie transmitowany do sieci internetowej zaś nagranie audio/wideo zostanie udostępnione przez okres 30 dni na stronie internetowej Gminy Radziejowice w celu umożliwienia zapoznania się z nim jak największej liczbie osób.
 • Dane osobowe w postaci nagrania audio/wideo będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 • Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość ich przetwarzania jest kwestionowana, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, o ile będziemy dysponowali technicznymi możliwościami w tym zakresie.
 • Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób cyfrowy oraz analogowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.