Informujemy, iż począwszy od dnia 5 kwietnia 2023 r. obowiązywał będzie nowy taryfikator cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radziejowice Nr X/49/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 6271), zmienioną uchwałą Nr LVIII/417/2022 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 13419)

dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia zwolnione są z wnoszenia opłaty za korzystanie z Boiska wielofunkcyjnego w Radziejowicach oraz opłaty za korzystanie boiska bocznego znajdującego się w obrębie Gminnego Stadionu Piłkarskiego w Korytowie A.

Ponadto przepisy ww. uchwały przewidują, że szkoły prowadzone przez Gminę Radziejowice oraz kluby sportowe, mające siedzibę na terenie Gminy Radziejowice i reprezentujące ją oraz inne kluby sportowe w ramach prowadzenia bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radziejowice

zwolnione są z cen i opłat za korzystanie z hal sportowych i urządzeń znajdujących się na tych halach.

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 15.03.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (link)