Gmina Radziejowice zrealizowała operację pn. „ Budowa placu integracji społeczno – kulturowej w Korytowie A”. W ramach ww. operacji na działce o nr ew. 243/3 położnej w miejscowości Korytów A zostały wybudowane m.in. dwie altany/wiaty drewniane, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, siłownia zewnętrzna oraz obiekty małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci.

Operacja pn. „ Budowa placu integracji społeczno - kulturowej w Korytowie A ” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A do dnia złożenia wniosku o płatność i utrzymanie go w okresie trwałości projektu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.