Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w październiku 2022 roku ogłosiło nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla samorządów.

Gmina Radziejowice złożyła wniosek na środki finansowe na realizację Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina otrzyma środki w wysokości 79 909,71 zł na rok 2023. Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada wsparcie finansowe do 100% kosztów dla gmin w zakresie świadczenia usługi asysty, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy.

Środki z Programu oprócz wynagrodzenia dla asystentów realizujących usługi przeznaczyć można również na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej, zakupu biletów komunikacji publicznej, prywatnej, jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym czy innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu. Zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta.

Wniosek został złożony do Wojewody Mazowieckiego w terminie do 10 listopada 2022 roku. Wojewoda sporządził i przekazał Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku. Po otrzymaniu od Wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 9 grudnia 2022 roku.

Program jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystentury osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystenta osoby niepełnosprawnej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta. Po otrzymaniu prze Gminę środków rozpocznie się realizacja Programu.

Zadanie zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023