5 lutego 2024 roku Rada Gminy Radziejowice podjęła uchwałę o ustanowieniu symboli i insygniów Gminy Radziejowice w postaci: herbu, flagi, sztandaru, łańcuchów Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy, a także pieczęci Gminy Radziejowice, Wójta Gminy Radziejowice i Rady Gminy Radziejowice.

Projekt herbu zaprojektowany w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną oraz zaprojektowanych na jego podstawie symboli i insygniów uzyskał w dniu 10 listopada 2023 roku pozytywną opinię działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji – Komisji Heraldycznej – co stanowiło podstawę do akceptacji przedstawionych wzorów przez MSWiA i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy Radziejowice.

Opracowanie symboli gminy Radziejowice wyprowadzone zostało z przesłanek historycznych. W symbolice herbu przyjęto odniesienie do rodu Krasińskich, który położył największe zasługi w rozwoju nie tylko Radziejowic, ale całej okolicy. Drugą przesłanką była postać patrona miejscowego kościoła – czyli św. Kazimierza Królewicza. Stąd herbem gminy Radziejowice jest wyobrażenie, które przedstawia w błękitnym polu tarczy w jej górnej części mitrę książęcą nad dwoma liliami, symbolizującymi św. Kazimierza Królewicza, w dolnej zaś czarnego kruka ze złotym pierścieniem w dziobie, a więc uszczerbienie herbu szlacheckiego Ślepowron, którym pieczętowali się Krasińscy.