Cyfrowa Gmina Gmina Radziejowice pozyskała w bieżącym roku grant w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE (reakcja UE na pandemię COVID-19).

Okres pandemii przez który przechodziliśmy uwidocznił, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy może mieć kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Szybki rozwój technologii informatycznych, wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców oraz rosnący popyt na usługi świadczone elektronicznie stawia przed jednostkami samorządowymi  nowe wyzwania.

Z jednej strony jest to przede wszystkim konieczność poszerzania oferty usług cyfrowych dostępnych dla mieszkańców i klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej zapewnienie utrzymania ciągłości działania urzędu oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w sposób cyfrowy. Szczególnie to drugie staje się dla gmina zadaniem coraz trudniejszym – przede wszystkim ze względu na koszty finansowe związane z wdrożeniem i późniejszym utrzymaniem nowych systemów.

Wychodząc naprzeciw właśnie tym potrzebom został uruchomiony program „Cyfrowa Gmina” pozwalający jednostkom samorządowym ubiegać się o grant finansowy przeznaczony na realizację zadań z zakresu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędach gmin oraz innych jednostkach podległych.

W ramach dofinansowania Gmina Radziejowice uzyskała wsparcie w wysokości 99.993,00 zł, które ma zamiar przeznaczyć (zgodnie z celami projektu) na zakup systemów informatycznych oraz oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo informatyczne, a także na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionych rozwiązań informatycznych oraz świadomości występujących teraz i w przyszłości zagrożeń wynikających z rozwoju technologii informatycznych.

Ze względu na dużą ilość korespondencji elektronicznej trafiającej codziennie do urzędu, Gmina Radziejowice chce zakupić m.in. system ochrony poczty e-mail zapewniający zapobieganie, wykrywanie i automatyczną reakcję na zagrożenia związane z pocztą e-mail kierowaną do Urzędu Gminy. Głównym zadaniem systemu będzie ochrona antyspamowa, ochrona przed phishingiem, złośliwym oprogramowaniem, ochrona przed zagrożeniami tzw. dnia zerowego, ochrona przed podszywaniem się oraz atakom typu Business Email Compromise (BEC).

Kolejnym rozwiązaniem informatycznym, na które gmina zamierza przeznaczyć środki z uzyskanego grantu jest zintegrowany i centralnie zarządzany system umożliwiający wykonywanie kopii zapasowych i odzysk danych z wszystkich stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, a także serwerów fizycznych i wirtualnych.

Część środków zostanie przeznaczona na rozszerzenie funkcjonalności używanych w chwili obecnej systemów. Chodzi m.in. o możliwość logowania i tzw. uwierzytelniania dwuetapowego z wykorzystaniem losowo generowanych tokenów, co wymagało będzie dokupienia dodatkowych licencji do już posiadanego oprogramowania.

Ponieważ na dzień składania wniosku gmina dysponowała już własnymi zasobami informatycznymi (sprzęt i oprogramowanie zakupione i wdrożone w latach minionych), z dostępnych na rynku ofert gmina będzie się starała wybrać takie, które pozwolą na bezproblemową integrację z już posiadanymi systemami.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na pilną potrzebę doposażenia gminy w sprzęt informatyczny – zwłaszcza mobilny – okazała się wspomniana na wstępie, trwająca kilkanaście miesięcy pandemia COVID-19 oraz obawy przed jej powrotem w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym.

Na ponad 30 stanowisk pracy związanych z realizacją zadań na rzecz klientów gminy, urząd dysponuje jedynie sześcioma komputerami mobilnymi umożliwiającymi pracę zdalną, co potencjalnie przekłada się na zwiększenie poziomu ryzyka związanego z możliwością rozprzestrzenienia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, dlatego też w projekcie znalazły się również środki przeznaczone na zakup dodatkowych komputerów przenośnych.

Ostatnim zadaniem, które zrealizowane zostanie dzięki przyznanym środkom finansowym jest objęcie pracowników szkoleniami w zakresie cyberbezpieczeństwa w tym: bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych oraz zagrożeń związanych z rosnącą liczbą usług świadczonych drogą elektroniczną.

Szkolenia będą skierowane zarówno do pracowników bezpośrednio korzystających z systemów informatycznych jak i do kadry kierowniczej oraz osób zaangażowanych w administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi.

Logotypy unii europejskiej, polski i gminy radziejowice. Napis Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19