kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

mina Radziejowice przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na lata 2016-2026 pn.: „Rewitalizacja Obszaru Zdegradowanego w Gminie Radziejowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 86 470,00 zł. W konkursie datacji dla gmin województwa mazowieckiego Gmina Radziejowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 77 823,00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.

Prace dotyczące przygotowania GPR będą koordynowane przez Centrum Doradztwa Energetycznego i potrwają do dnia 31 października 2016 r. Proces będzie zgodny z nowoprzyjętą Ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 poz. 1777).

Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz skoncentrowane terytorialnie. Działania te realizowane są
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja jest przeprowadzana przez osoby zaangażowane w życie i rozwój gminy, przy znaczącym udziale lokalnej społeczności, czyli mieszkańców gminy Radziejowice.

W efekcie działania rewitalizacyjne powinny:

-  prowadzić do polepszenia warunków życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie;

-  pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy;

-  przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców a także  turystów i inwestorów.

Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych wraz z towarzyszącymi im negatywnymi zjawiskami w jednej lub kilku z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Dzięki przeprowadzanej diagnozie stanu gminy Radziejowice możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których zidentyfikowano stan kryzysowy. Po tym nastąpi wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego całość lub część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli gminie Radziejowice na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

W ramach prac nad dokumentem będą ogłaszane konsultacje społeczne. Ogłoszenie o terminach, miejscach konsultacji oraz formach w jakich będą prowadzone umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu  tj. www.rewitalizacja.radziejowice.pl oraz www.bip.radziejowice.pl.
Gmina Radziejowice oraz Wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice  gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.