kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

  Sprostowanie Wójta Gminy Radziejowice

  Upływa termin składania wniosków do zmian Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  Wniosek do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

  Pismo PSE

  Pismo 11639/PK/2016/KM - Dotyczy: budowy linii 400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew

  Pismo od PSE z 30.08.2016 r.

  Pismo Urzędu Gminy Radziejowice z dnia 24.08.2016r. w sprawie linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew – odpowiedź na pismo z Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o. z dnia 10.08.2016r.

  Pismo Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o. z dnia 10.08.2016r. w sprawie dalszych działań inwestora PSE S.A dotyczących realizacji inwestycji „Budowa linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew”.

  Pismo od PSE z 08.08.2016 r.

  POBIERZ MAPĘ

  Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca – 30 października 2015 r.

  Pismo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z dnia 25.02.2016r. do PSE S.A. – Stanowisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Kozienice – Ołtarzew w wariancie przebiegającym przesz obszar gminy Wiskitki (wzdłuż DK 50).

  Lista zgłoszonych kryteriów do dyskusji w ramach analizy wielokryterialnej, prowadzonej przez Forum Dialogu, dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

  Ponowne zaproszenie do udziału w pracach Forum Dialogu oraz przypomnienie wariantów przebiegu linii 400 kV .

  Zaproszenie na spotkanie Forum Dialogu dla linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

  Pismo sołtysa wsi Słabomierz do prezesa zarządu PSE S.A. z dnia 08.02.2016

  Załącznik do pisma sołtysa wsi Słabomierz do prezesa zarządu PSE S.A. z dnia 08.02.2016 - Zagrożenia związane z budową linii elektroenergetycznej 400kV.

  Opinia nr XVII/114/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie stanowiska Prezydenta Żyrardowa odnośnie planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez tereny gmin powiatu żyrardowskiego oraz załącznik Nr 1 do opinii nr XVII/114/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r.

  Pismo do Ministra Energetyki z dnia 02.12.2015r.

  Pismo do PSE i API

  Pismo z PSE S.A z dnia 10.12.2015r. z propozycją kryteriów oceny w ramach analizy wielokryterialnej.

  Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 25.11.2015 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planu lokalizacji linii przesyłowej o napięciu 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

  Pismo ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do PSE S.A. z dnia 13.11.2015r. wyrażające sprzeciw wobec planowanej inwestycji – budowy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

  Pismo Burmistrza Mszczonowa z dnia 03.11.2015r. wyrażające negatywną opinię w sprawie przebiegu linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez teren gminy Mszczonów.

  Pismo PSE S.A. z dnia 22.10.2015r. dot. analizy wariantów przebiegu linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

  Pismo ze „Stowarzyszenia Mazury na Mazowszu” w sprawie uwzględnienia udziału Stowarzyszenia w Forum Dialogu.

  Protest mieszkańców wsi Korytów A w sprawie budowy linii 400 kV.

  Protest mieszkańców wsi Słabomierz w sprawie budowy linii 400 kV.

  Sprzeciw mieszkańców wsi Benenard, Zazdrość oraz Budy Mszczonowskie wobec przebiegu linii 400 kV w miejscowościach.

  Protest mieszkańców wsi Zboiska przeciwko alternatywnemu przebiegowi linii 400 kV wdłub dróg DK50 oraz A2.

  Pismo PSE S.A z dnia 12.10.2015r. – informacja o przyjętym trybie pracy.

  Informacja prasowa „Przebieg linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Prace w toku.

  Sprzeciw Stowarzyszenia Mazury na Mazowszu.

  Sprzeciw mieszkańców Gmin Mszczonów oraz Radziejowice skierowane do Prezesa PSE S.A

  Pismo do PSE S.A z prośbą o przedstawienie informacji w sprawie zbliżeń zabudowań.

  Pismo do PSE S.A

  Zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku L.Rakowskiego

  Wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego –„FORUM DIALOGU”

  Skan pisma wystosowanego do Pana Prezesa Henryka Majchrzaka z PSE.

  Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

  Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 27.08.2015r. na pisma z dnia 28.04.2015r. oraz 19.06.2015r. dot. sprzeciwu wobec przebiegu linii 400 kV.

  Pismo z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 21.08.2015r. w sprawie przedstawienia wyników prac wraz z kopią dokumentów przekazanych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 27.07.2015r. dot. planowanego przebiegu linii 400 kV.

  Przedstawienie wyników prac przekazanych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczących planowanego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Oltarzew.

  Pismo dotyczące wyników prac na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego (budowa linii 400kV)

  Dotyczy zawiadomienia w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki

  Wspólny wniosek Wójtów i Burmistrzów Powiatu Żyrardowskiego i Grodziskiego

  List Kingi Gajewskiej Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego do mieszkańców

  Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r.

  PLAN ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z 2004 roku - MAPA

  Zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2015 r.

  Pismo Nr RLG.6220.6.2015 z dn. 2015-06-19 dotyczy: realizacji inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice-Ołtarzew” kierowane do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Radnego Województwa Mazowieckiego – Mirosława Adama Orlińskiego, Posła na Sejm RP – Beaty Rusinowskiej, Pawła Sajaka.

  Spotkanie w sprawie przebiegu linii Kozienice - Ołtarzew - wyciąg z prezentacji - 15.06.2015

  Budowa linii 400kV Kozienice-Oltarzew - zaproszenie

  Korespondencja dotycząca 400 kV - SKOMPRESOWANY PLIK ZIP Z PISMAMI

  PREZENTACJA PSE DOTYCZĄCA BUDOWY DWUTOROWEJ LINII 400 kV - KOZIENICE - OŁTARZEW

  INFORMACJA DLA WLAŚCICIELI GRUNTÓW POŁOŻONYCH W PASIE TECHNOLOGICZNYM LINII

  TRASA LINII 400 kV KOZIENICE - OŁTARZEW

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.