kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO KOMITETU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Radziejowice zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/177/2017 Rady Gminy Radziejowice
z dnia 19 kwietnia 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór uzupełniający członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Radziejowice. Komitet powołuje Wójt Gminy Radziejowice w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziejowice. 

Uzupełnieniu podlega:

- od 1 do 3 przedstawicieli mieszkańców gminy Radziejowice, nie będących członkami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych gminy Radziejowice oraz niepełniących funkcji radnego Rady Gminy Radziejowice,

-  2 przedstawicieli Rady Gminy Radziejowice wskazanych przez Radę Gminy.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone aplikacje poddane zostaną ocenie przez Komisję powołaną przez Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy Radziejowice.   

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.

Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 05.02.2020 r. do 06.03.2020 r. do godziny 14.00  za pomocą deklaracji, której wzór dostępny jest w Urzędu Gminy Radziejowice, na stronach internetowych: www.radziejowice.pl, www.rewitalizacja.radiejowice.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

  • drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice,

  • drogą elektroniczną na adres urzad@radziejowice.pl,
  • bezpośrednio do siedziby urzędu – ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • z datą wpływu po godzinie  14.00 dnia  06.03.2020 br.,
  • niepodpisane,
  • przesłane w innej formie niż deklaracja.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu
na stronach internetowych: www.radziejowice.pl, www.rewitalizacja.radziejowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

- Regulamin Komitetu Rewitalizacji

- Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacjiv


Opublikowano: 12 lutego 2020 12:24

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze [140.43 KB]

Regulamin Komitetu Rewitalizacji [188.72 KB]

Deklaracja [165.01 KB]

Wyświetleń: 150

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.