kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice dla części miejscowości Korytów A

Przypominamy, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Radziejowice opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, od 1 sierpnia do 2 września br. udostępniony został do wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Korytów A, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z ww. projektem i prognozą można się zapoznać w dni robocze, w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 8, w godzinach pracy urzędu. Dane o dokumentacji sprawy są dostępne również na stronie internetowej BIP: bip.radziejowice.pl - LINK

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Korytowie A, ul. Szkolna 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w/w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Radziejowice, w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 10.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3; art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) istnieje możliwość składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Zgodnie z art. 40 cyt. wyżej ustawy uwagi i wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. roku o podpisie elektronicznym na adres e-mail: urzad@radziejowice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2019r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radziejowice.

Opublikowano: 01 sierpnia 2019 11:52

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 486

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.