kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ – WAŻNE INFORMACJE

W związku z pojawiającymi się wśród Rodziców wątpliwościami, co do charakteru dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejowice, niniejszym informujemy
iż organizacja dowozów odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, według norm zapisanych głównie w ustawach i rozporządzeniach oraz regulaminie dowozów.

Jednocześnie przypominamy najważniejsze informacje dotyczące bezpłatnego transportu organizowanego przez gminę:

 1. Zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
  (jt. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm):

a) Gmina Radziejowice zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

- 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,

- 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych,

- 3 km - w przypadku  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych, tj. pięcioletnich
i sześcioletnich.

b)     Uczniowie, których odległość z domu do szkoły jest krótsza od określonej w ust. 2 mogą korzystać z bezpłatnego transportu za zgodą organizatora dowozu, wyłącznie
w przypadku wolnych miejsc w autobusie.

 1. Dowozy organizowane są na zasadzie przewozu uczniów z miejsca zamieszkania
  do szkoły, autobusami kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej zgodnie
  z obowiązującym rozkładem jazdy, podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych.

Zgodnie z art. 4 pkt 7) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz.2200 z późn. zm.) przewóz regularny to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm), dlatego dowozy do szkół polegają na zabieraniu uczniów wraz z opiekunami z wyznaczonych przystanków na określonych trasach
i ich przewozie do placówek oświatowych na określoną godzinę i z powrotem.

 1. Zgodnie z zapisami art. 18b ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według zasady,
  że wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych
  w rozkładzie jazdy
  . Autobus zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i ustalonym rozmieszczeniem przystanków powinien zatrzymywać się wyłącznie w miejscach oznaczonych znakami drogowymi informującymi o lokalizacji danego przystanku.
 2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe, umowę przewozu zawiera się
  przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży (…). Bilet stanowi dowód zawarcia umowy z przewoźnikiem, która ubezpiecza pasażera podczas przejazdu
  na trasie określonej na bilecie.
  Przewoźnicy mają obowiązek posiadać ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) na wypadek zdarzeń losowych z udziałem pasażerów.
  Gdy kupimy bilet, automatycznie zostajemy objęci ubezpieczeniem. Bilet jest niezbędny na potrzeby przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjno-odszkodowawczego.
 3. W związku z powyższym Gmina zakupuje ulgowe bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie gminy Radziejowice na linie komunikacyjne obejmujące miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie
  z wyznaczonych przystanków do ww. placówek oświatowych i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej oraz normalne bilety miesięczne dla opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia opieki w czasie przewozu.

Zakupione przez Gminę bilety dotyczą przejazdów uczniów na trasie dom - szkoła – dom, dlatego na innej trasie wymagany jest odrębny bilet zgodnie z cennikiem przewoźnika, co wynika z wyżej przytoczonych przepisów ustawowych, a nie wewnętrznych ustaleń gminnych.

Przejazd inną trasą tj. poza bezpłatnym transportem organizowanym przez gminę jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie za zgodą rodziców i po poinformowaniu szkoły oraz organizatora a także po wykupieniu odpowiedniego biletu.

 1. Równocześnie z rozpoczęciem nowego semestru uczniowie korzystający z dowozów szkolnych otrzymają swoje bilety miesięczne, które dotychczas w obawie, że dzieci mogą je zgubić, przechowywali opiekunowie i kierowcy, co jak się okazało wpłynęło na błędne postrzeganie charakteru dowozów szkolnych przez rodziców.

Podczas jazdy uczniowie będą mieli obowiązek posiadania przy sobie otrzymanego od przewoźnika ulgowego biletu miesięcznego, do wglądu osób kontrolujących.

 1. 7.     NOWY REGULAMIN DOWOZÓW:

W wyniku przeprowadzonego cyklu spotkań systematyzujących organizację dowozów, opracowano zmiany w treści dotychczas obowiązującego regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Radziejowice. Nowy regulamin wejdzie w życie
w dniu 11 lutego 2019 r. – tj. z rozpoczęciem zajęć szkolnych po feriach.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z treścią tego regulaminu, gdzie m.in. są zapisy wskazujące że:

- z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się
na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi
w terminie do pierwszego zebrania każdego roku szkolnego podpisał i dostarczył do szkoły do której uczęszcza Zobowiązanie stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

- Brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie w wyznaczonym czasie  zobowiązania o którym mowa w regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją ucznia z dowozu (prosimy aby w/w zobowiązania dzieci, bądź rodzice dostarczyli najpóźniej do dnia 11 lutego br.).

- Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych  
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

- Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje wychowawca świetlicy, w świetlicy szkolnej.

- Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują na odwóz w świetlicy szkolnej.

- Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku oraz za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu.

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku do lat 7 są zobowiązani zapewnić w drodze na przystanek i z przystanku do domu opiekę osoby upoważnionej do odbioru dziecka, zgodnie z zasadami określonymi przez szkołę do której dziecko uczęszcza.

- W przypadku, kiedy podczas odwozu brak opiekuna na przystanku, dziecko przywożone jest z powrotem do szkoły, skąd po interwencji odbierają go rodzice/prawni opiekunowie, bądź osoby przez nie upoważnione.

- Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły
w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się
poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

- Rodzice/ prawni opiekunowie zapewniają opiekę i pokrywają koszty ewentualnego przejazdu do szkoły ucznia, który spóźnił się na autobus szkolny.

- Opiekun dowozu współpracuje z Dyrektorem szkoły oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz poprawy ich zachowania.

- Opiekun dowozu sprawuje opiekę w czasie przewozu nad uczniami korzystającymi
z bezpłatnego transportu
organizowanego przez Gminę Radziejowice.

W załączniku nowy regulamin, wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Opublikowano: 29 stycznia 2019 11:14

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

zarzadzenie_52019.pdf [335.55 KB]

Wyświetleń: 1201

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.