kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wykaz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Radziejowice

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego

od 1 stycznia 2019 roku


Radziejowice, ul. Kubickiego 10 (Urząd Gminy)

Wtorek 8.00 - 12.00 - Radca prawny Katarzyna Markowska

Czwartek 11.45 - 15.45 - Adwokat Paulina Słomińska-Kenig

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1)      której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)      która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)      która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)      która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)      która nie ukończyła 26 lat, lub

6)      która ukończyła 65 lat, lub

7)      która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznejznalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz.1255) oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2)      wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub

3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

1)    prawa pracy,

2)    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3)    prawa cywilnego,

4)    spraw karnych,

5)    spraw administracyjnych,

6)    ubezpieczenia społecznego,

7)    spraw rodzinnych,

8)    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała:

1)    spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2)    z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego

3)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Opublikowano: 04 stycznia 2019 13:32

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 229

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.