kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Nowe stawki opłaty za śmieci od 15 stycznia 2019 r.

Gmina przeprowadziła dwa postępowania pt. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziejowice z nieruchomości na których zamieszkują  mieszkańcy stali oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Stawka dla nieruchomości zamieszkałych wynosiłaby 35 zł  osoby/miesiąc w przypadku śmieci gromadzonych w sposób selektywny. W związku z tym zostało ono unieważnione i przeprowadzone drugie postępowanie  o udzielenie zamówienia  publicznego na zadanie p.n. Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych  odebranych z terenu Gminy Radziejowice z nieruchomości na których zamieszkują  mieszkańcy stali na okres dwóch miesięcy.

Dnia 6.12.2018 i 10.12.2018 wysłana została informacja dot.  zaproszenia do zapoznania się z dokumentami przetargowymi oraz do złożenia ofert do następujących Firm:

 • PKG „Żyrardów”
 • Eko-Hetman Sp. z o.o.
 • PU Hetman Sp. z o.o.
 • Jarper Sp. z o.o.
 • Suez Polska Sp. z o.o.
 • Tonsmeier Sp. z o.o.
 • Remondis Sp. z o.o.
 • Eneris Surowce SA

W terminie złożono jedną ofertę. Wyłoniona została firma Eko-Hetman Sp. z o.o., która spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu, w związku z powyższym Rada Gminy Radziejowice w dniu 27 grudnia  2018 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 15 stycznia 2019 r.

 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty.

1. stawka za odpady segregowane       -  29,00zł

2. stawka za odpady niesegregowane   - 58,00zl

 

Zmiany w wysokości stawek związane są z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony  środowiska oraz wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 

 1. Zwiększone koszty składowania i przetwarzania odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 2. Brak mocy przerobowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 3. Brak kompostowni oraz spalarni
 4. Wynagrodzeń pracowników firm odbierających odpady 
 5. na rynku „śmieciowym” pozostało niewiele dużych firm
 6. Wynikających z przepisów prawa - wzrastające poziomy procentowe  obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.
 7. Wzrastające ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy

 

        Aby zmniejszyć koszty odbioru odpadów komunalnych a tym samym zmniejszyć stawkę za odbiór odpadów dostosowaliśmy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejowice, który będzie obowiązywał od 1 marca 2019r. Nastąpi zmiana w częstotliwości odbioru frakcji szkło i opakowania szklane -raz na kwartał,  ograniczenie wywozu gabarytów-raz na rok, ograniczenie ilości odbioru odpadów zielonych (worek brązowy) do trzech razy w roku w miesiącach: maj-październik-listopad.).

            Mamy nadzieję, że przetarg, który przeprowadzimy zgodnie z nowym regulaminem na kolejne 10 m-cy 2019r. przyniesie mieszkańcom korzystniejsze stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami od 1 marca 2019 r.

 

UWAGA:

 1. Nowe stawki opłat nie powodują zmiany  terminu i sposobu płatności.
 2. Urząd Gminy dostarczy do każdej posesji zawiadomienie  o wysokości opłaty z uwzględnieniem nowych stawek.
 3. Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
 4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony do każdej posesji przez obsługującego.
 5. Zasady segregacji odpadów komunalnych są dostępne do pobrania  na stronie www.radziejowice.pl  - BIP – gospodarka odpadami komunalnymi

Opublikowano: 31 stycznia 2019 15:45

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 6162

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.