kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

           Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radziejowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

            Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku. Wnioski należy składać: w Gminnym Centrum Oświaty w Radziejowicach (ul. Słoneczna 2).

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty

528,00 zł. Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2020 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2020 roku do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2020 r. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy: -od września do grudnia 2020 r. i od stycznia do czerwca 2021 r. Stypendium przyznane na okres wrzesień –grudzień rozliczane jest przy pomocy rachunków, faktur i innych dowodów poniesionych kosztów pochodzących z okresu wrzesień –grudzień danego roku kalendarzowego, za okres ten uwzględniane są również faktury VAT, rachunki i inne dowody poniesienia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych związanych z procesem edukacyjnym z miesiąca lipca i sierpnia roku, w którym składany jest wniosek. Stypendium przyznane na okres styczeń –czerwiec rozliczane jest przy pomocy rachunków i faktur pochodzących z okresu styczeń –czerwiec danego roku kalendarzowego.

              Wydatki kwalifikowane w roku szkolnym 2020/2021 do refundacji wydatków w ramach stypendium szkolnego:

1. Zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych (nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych), słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, map, globusów, lektur szkolnych, literatury zawodowej, poradników związanych z edukacją ucznia (nie poradniki hobbistyczne).

2. Zakup przyborów szkolnych: długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, brystol, pędzle, bibuły, papier kolorowy, nożyczki, taśmy klejące, zeszyty, kalkulator, teczka szkolna, okładki na książki i zeszyty, segregator, korektor, zakreślasz, marker, dziurkacz, zszywacz, patyczki do liczenia i innych związanych z zajęciami szkolnymi.

3. Zakup ryzy papieru, o ile posiadanie jej jest wymagane na obowiązkowe zajęcia szkolne –2 ryzy w roku szkolnym.

4. Zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe.

5. Zakup komputera, laptopa, monitora do komputera, klawiatury do komputera, drukarki, –raz na cztery lata.

6. Zakup myszki, podkładki pod mysz, tuszu do drukarki, komputerowych programów edukacyjnych.

7. Zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu.

8. Zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze przyjmując, 2 semestry w roku szkolnym: a. spodenki sportowe, szorty sportowe, getry, leginsy, b. koszulki sportowe (T-shirt),c. skarpetki na zajęcia w-f.

9. Zakup obuwia sportowego na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego (np. buty sportowe typu: adidasy, tenisówki, halówki, trampki) –maks. 2 pary w semestrze przyjmując 2 semestry w roku szkolnym, o ile szkoła wymaga na zajęcia wychowania fizycznego dwóch par obuwia sportowego, jedna para na zajęcia na hali sportowej a druga na zajęcia na boisku szkolnym

10. Zakup mundurka szkolnego niezbędnego w procesie edukacji, stroju galowego wymaganego przez szkołę (raz w roku szkolnym -biała koszula, spodnie, spódniczka lub sukienka).

11. Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko -raz na cztery lata.

12. Zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych (wraz z rachunkiem / fakturą należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę) –dotyczy szkół ponadpodstawowych –jeden raz w roku szkolnym.

13. Zakup biletu do kina, teatru lub muzeum (wyjście w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych), wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonym wyjściu, a w przypadku płatności za wyjście przelewem również potwierdzenie dokonania przelewu.

 14. Pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w zajęciach: sportowych (zajęcia prowadzone w klubach sportowych, w których uczestniczą uczniowie), językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych, i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej, np. pokrycie kosztu udziału w zajęciach pływania na basen (wszystkie koszty udokumentowane fakturą, rachunkiem wystawionym imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć). Pokrycie kosztu udziału w zajęciach nie uwzględnia kosztów dojazdu dziecka na zajęcia.

 15. Pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych –wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonej wycieczce, a w przypadku płatności za wycieczkę przelewem również potwierdzenie dokonania przelewu.

16. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz słuchaczy kolegiów służb społecznych (poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły).

17. Poniesione koszty związane z transportem środkami komunikacji zbiorowej dokumentuje się imienną fakturą/rachunkiem wystawionym na wnioskodawcę, z treści którego powinno wynikać dla kogo zakupiono bilet miesięczny i na jaką trasę.

WAŻNE!!Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy, m.in. datę wystawienia, numer dokumentu itd. Dowód potwierdzający poniesione wydatki w postaci umowy kupna –sprzedaży dopuszczalny jest wyłącznie w przypadku zakupu podręczników szkolnych oraz mundurków szkolnych. Dokumentowanie wydatków poniesionych na rzeczy używane (np. odzież robocza, komputer) dopuszczalne jest przy pomocy rachunku / faktury wystawionej przez sprzedającego, np. przez komis, lombard, sklep z odzieżą używaną lub umowę kupna –sprzedaży z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty na zakupione rzeczy. W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z rachunkiem / fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia dokonania płatności kartą płatniczą. Przy wystawianiu faktury / rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych, przede wszystkim istotne jest by np. plecak miał adnotacje „szkolny”, a obuwie, spodenki miały adnotacje sportowe”.

Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze / rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, którą umieści opis, pieczęć i czytelny podpis. Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne: okularów korekcyjnych, soczewek korekcyjnych, wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i innego sprzętu rehabilitacyjnego, odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),  stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę), podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta, meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy), kamery internetowe, śpiwory, namioty, obozy i zimowiska, kolonie, wycieczki, wczasy (wypoczynek letni i zimowy), turnusy rehabilitacyjne. opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów czy wyżywienie w szkole.

                Wymagane dokumenty:

  • · dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc sierpień 2020 r. z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie, z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie, z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek renty, z tytułu zasiłku dla bezrobotnych –zaświadczenie PUP lub oświadczenie, zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
  • · dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej: działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego –zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • · w przypadku osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny) –zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień 2020 r.
  • · dochód z gospodarstwa rolnego –zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
  • · odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wypłaty;
  • · zaświadczenie organu prowadzącego postepowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień 2020 r. lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 · pobieranie stypendium w wyłączeniem stypendium szkolnego –zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

  • · w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2020/2021,
  • · inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

 

Opublikowano: 12 sierpnia 2020 10:10

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

wniosek_o_stypendium.docx [46.24 KB]

Wyświetleń: 1628

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.