kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

STYPENDIA SZKOLNE

 

 

STYPENDIA SZKOLNE dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 – dwa kryteria dochodowe

 

W roku szkolnym 2018/2019 wnioski o stypendium szkolne można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi:

 • do 514 zł netto na osobę (kryterium obowiązuje do 30.09.2018r.),
 • do 528 zł netto na osobę (kryterium obowiązujące od 01.10.2018r.),

W przypadku obu powyższych kryteriów dochodowych, składając wniosek, należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z SIERPNIA 2018 r.

Wszystkie wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie: od 1 do 15 września 2018r.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły

Wnioski przyjmowane są w:

 • Gminnym Centrum Oświaty w Radziejowicach, ul. Słoneczna 2, w godzinach 8:00-16:00

Jeżeli dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania do wniosku załącza się wówczas zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające naukę ucznia w szkole poza Gminą Radziejowice.

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
 • świadczenia otrzymywane z GOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;
 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu bądź odmowie prawa do zasiłku, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).

Osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza że nie jest zarejestrowana w PUP;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej).

Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł - do 30 września 2018r.

Od 01.10.2018r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił – 308 zł.

 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 

ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

Wydatki zwracane będą w kasie GCO w Radziejowicach na podstawie złożonych imiennych faktur.

Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2018r., na rok szkolny 2018/2019.

 

WYKAZ REFUNDOWANYCH WYDATKÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Zwrot kosztów zakupu:

 • podręczników, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
 • pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,
 • materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,
 • biurka, fotela lub krzesła do biurka,
 • okularów korygujących wzrok,
 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),
 • stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
 • komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.
 • zwrot kosztów korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
 • zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,
 • koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

- koszty zakwaterowania w internacie, bursie,

- koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

- koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu,

- koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.

Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, płyty DVD, CD, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

 

Opublikowano: 29 sierpnia 2018 14:10

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

wniosek_o_stypendium_nowy.docx [25.37 KB]

Wyświetleń: 383

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.