kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Pani Wójt uzyskała absolutorium

W bieżącym roku, ze względu na epidemię COVID-19 dotychczasowe terminy dotyczące przyjęcia uchwały z wykonania budżetu za poprzedni rok zostały przesunięte o 60 dni i dlatego dopiero w miniony poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku odbyła się tzw. absolutoryjna sesja Rady Gminy Radziejowice.

Agenda sesji zawierała m.in. trzy niezwykle istotne z punktu funkcjonowania Gminy Radziejowice głosowania. Pierwsze z nich dotyczyć miało udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Radziejowice, drugie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2019 rok, trzecie - podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radziejowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2019 rok.

W toku prac nad powyższymi uchwałami trzech z pięciu członków Komisji Rewizyjnej zarekomendowało nieudzielenie Wójtowi wotum zaufania (Radni: Jolanta Leczkowska, Ewa Stępień, Bogdan Kowalski) odrzucenie sprawozdań z wykonania budżetu oraz nieudzielenie absolutorium. Stanowisko przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający w uchwale  z dnia 20 sierpnia 2020 roku (link poniżej) negatywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziejowice w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziejowice za 2019 rok. absolutorium2.jpgW uzasadnieniu napisano m.in.:  „…Sformułowane we wniosku oceny powinny odnosić się wyłącznie do wykonania budżetu. Wykorzystywanie instytucji absolutorium do oceny całokształtu działalności organu wykonawczego na podstawie pozamerytorycznych przesłanek pozostaje w sprzeczności z literą prawa.… Skład Orzekający ponownie podkreśla, iż wniosek Komisji winien zawierać uzasadnienie pozostające w logicznym związku z tezą wniosku i odnoszące się wyłącznie do wykonania budżetu za rok poprzedni. … W ocenie Składu Orzekającego, wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziejowice za 2019 rok nie został właściwie uzasadniony, Komisja Rewizyjna nie dokonała oceny wykonania budżetu.”

Po blisko ośmiogodzinnej debacie Rada Gminy Radziejowice zdecydowała bezwzględną większością głosów przyjąć sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za poprzedni rok, a także udzielić Wójtowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Poniżej załączamy imienne listy głosowań Radnych we wspomnianych powyżej trzech podjętych uchwałach.


g2.png

g1.png

g3.png

Regionalna izba obrachunkowa (RIO) – państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych.

Każda z szesnastu funkcjonujących w Polsce izb przede wszystkim sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z terenu określonego województwa w zakresie spraw finansowych. Właściwość izb w tym zakresie obejmuje analizę uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego głównie w kwestiach budżetu i procedury jego uchwalania.

Uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych w tych sprawach sięgają nawet możliwości narzucenia samorządom budżetu, ale to rozwiązanie może być zastosowane tylko w ostateczności, gdy jednostki same nie poradzą sobie z uchwaleniem planu dochodów i wydatków w ustawowym terminie.

Poza tym w trybie nadzoru badane są akty prawa miejscowego dotyczące:

  • - zaciąganych przez samorządy zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego,
  • - udzielanych przez nie pożyczek,
  • - przyznawanych z samorządowych budżetów dotacji.

W zakresie nadzoru: regionalne izby obrachunkowe mogą nadzorować uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jeśli dotyczą:

  • - procedury uchwalania budżetu,
  • - budżetu i jego zmian,
  • - zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego i udzielania pożyczek,
  • - przyznawania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
  • - podatków i opłat lokalnych,
  • - absolutorium,
  • - wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.


Przypominamy, że archiwum wszystkich sesji Rady Gminy Radziejowice wraz z informacją o przeprowadzonych głosowaniach i listami imiennymi głosowań dostępne jest na stronie: http://radziejowice.rada24.pl/

Pełny zapis audiowizyalny XXVII sesji Rady Gminy dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.youtube.com/watch?v=0eX4dgxTmiQ

Opublikowano: 26 sierpnia 2020 12:19

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

UCHWAŁA Nr Pł.235.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziejowice w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziejowice za 2019 rok. [5.72 MB]

Wyświetleń: 121

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.