kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziejowice od 6 maja.

Po wprowadzeniu przez Rząd zmian w obowiązujących przepisach w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Gmina Radziejowice we współpracy z Dyrektorami placówek zweryfikowała potrzeby rodziców i istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, warunków przebywania dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Przeanalizowano możliwości kadrowe i lokalowe poszczególnych placówek. Zbadano liczbę rodziców deklarujących zainteresowanie uruchomieniem wychowania przedszkolnego.

W wyniku powyższych działań i zebranych informacji, podjęto decyzję o wznowieniu pracy Gminnego Przedszkola w Radziejowicach, w którym na 125 wychowanków zebrano 14 deklaracji o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej. Uwzględniono trudną sytuację rodziców nie mających możliwości pogodzenia pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w domu. Ostatecznie z deklarowanych osób, do przedszkola zgłosiło się 6 dzieci.

Rodzice zostali poinformowani o ryzyku rozprzestrzeniania się wirusa wśród dzieci, ich opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, nawet przy zachowaniu szczegółowych procedur, zakazów i nakazów.

Od 6 maja w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach działa jedna grupa przedszkolna. Przedszkole stworzyło specjalne warunki higieny pracy i opracowało zasady przebywania na terenie placówki. Ujęto w nich m.in. kwestie dotyczące zasad przyprowadzania i odbioru dzieci, organizacji opieki, higieny, czyszczenia oraz dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, a także bezpieczeństwa i higieny przygotowania i wydawania posiłków.

Ze względu na brak zgłoszeń od rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówki te w dalszym ciągu będą wykonywać swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prosimy o tym fakcie powiadamiać bezpośrednio dyrektorów placówek.

Dalsze decyzje w sprawie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola i/lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą podejmowane na bieżąco, o ewentualnych decyzjach zainteresowani będą informowani w sposób zwyczajowo przyjęty przez poszczególne placówki.
         

Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka

Opublikowano: 08 maja 2020 12:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 186

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.