kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Informacja dla przedsiębiorców z Gminy Radziejowice (osoby prawne, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą)

Wójt Gminy Radziejowice informuje, iż podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy odczuli negatywne skutki epidemii COVID-19, zgodnie z art. 67 a w związku z art. 67 b – Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa może:

1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Powyższe sytuacje rozpatrywane będą w przypadku wystąpienia możliwości prawnych (np. powstanie zaległości i udokumentowana zła sytuacja finansowa spowodowana epidemią).

Wykaz dokumentów i informacji niezbędnych do ubiegania się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

  1. Wniosek, w którym powinien być wskazany ważny interes podatnika lub interes publiczny (opis w jaki sposób skutki epidemii wpłynęły na sytuację finansową).

We wniosku wskazujemy konkretne okresy (pamiętając, że w przypadku umorzenia wnioskujemy o raty zaległe, a w przypadku przesunięcia terminu płatności wnioskujemy o raty przyszłe). W składanym podaniu wnioskujemy również o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez osoby u Państwa upoważnione (nie może być kserokopia lub skan) (wzór 1 / wzór 2).

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór 3).
  2. Informację o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku (wzór 4)
  3. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz wyniki zysków i strat za okresy bieżące przed pandemią i za miesiące, o które wnioskujemy o ulgę.

Wniosek wraz z załącznikami wysyłamy drogą elektroniczną ePUAP, pocztą na adres urzędu lub składamy osobiście w sekretariacie urzędu.

W przypadku pytań dotyczących składnych dokumentów służymy pomocą:

Justyna Jeziorek – osoby prawne – tel. 46 854 30 23 lub j.jeziorek@radziejowice.pl

Ewa Wyganowska – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą tel. 46 854 30 23 lub e.wyganowska@radziejowice.pl

WAŻNE – przy składaniu wniosków

  1. Z wnioskiem o uzyskanie ulgi może zwrócić się jedynie Właściciel nieruchomości bądź w jego imieniu pełnomocnik po uprzednim przedstawieniu pełnomocnictwa (druk Ministerstwa Finansów PPS-1) oraz dokonaniu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
  2. Wniosek o umorzenie zaległości należy złożyć po upływie terminu płatności;
  3. W przypadku wniosków o częściowe umorzenie zaległości, Podmiot jest zobowiązany do wskazania w jakiej części zwraca się o umorzenie np. 20 % zaległości.

Opublikowano: 06 maja 2020 19:30

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wzór wnosku o umorzenie [65.11 KB]

Wzór wnosku o rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności [66.03 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)- plik w formacie Microsoft Excel [76.17 KB]

Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis [151.27 KB]

Wyświetleń: 227

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.