kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Realizacja projektu: ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice

 (link otworzy duże zdjęcie)

loga.jpg

 

ZARADNI
Z GMINY RADZIEJOWICE
– kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji
w szkołach gminy Radziejowice

 W dniu 03.07.2017 r. Gmina Radziejowice podpisała umowę na realizację projektu, którego celem jest podniesienie jakości  i unowocześnienie edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice

w szkołach podstawowych i klasach dotychczasowego gimnazjum.

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  993.047,00 zł.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:      993.047,00 zł.

DOFINANSOWANIE: 943.047,00 zł (wkład UE 794.437,60 zł. + BP 148.609,40 zł.)

WKŁAD WŁASNY:  50.000,00 zł. niepieniężny- użyczenie sal na zajęcia 2 tys.h

 PLANOWANE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU:           30.06.2019 r.

 

 Aktualnie w ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z matematyki, języków obcych, podstaw przedsiębiorczości, eksperymentów naukowych oraz robotyki. Swoje umiejętności doskonalą również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach doskonalenia zawodowego
z przedsiębiorczości, współpracy zespołowej oraz innowacyjnej informatyki. Zakończony został również przetarg na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej  oraz wyposażenia
do mobilnej międzyszkolnej pracowni TIK.

  Docelowo realizacja projektu obejmuje wdrożenie 4 kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych:

 NR 1: NOWOCZEŚNI NA RYNKU PRACY- obejmujący 228 uczniów, biorących udział w zajęciach w sześciu blokach tematycznych:

-       Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT,

-       JĘZYKI OBCE bez problemu na egzaminie,

-       GRA BIZNESOWA (postawy przedsiębiorczości),

-       DREAM TEAM warsztaty aktywnej pracy w grupie,

-       CREATIVE BEASTS kreatywny język angielski,

-       zajęcia z GARNCARSTWA.

 Nowocześni na rynku pracy to także wsparcie nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności na rynku pracy u podopiecznych poprzez organizację kursów doskonalenia zawodowego:

-       „Gra biznesowa w praktyce” 

-       „Praktyczne zastosowanie współpracy zespołowej w szkole”

-       „Kreatywne garncarstwo – szkolenie doskonalące”

 NR 2: Z EKSPERYMENTAMI ZA PAN BRAT- obejmujący 120 uczniów, biorących udział w czterech blokach tematycznych:

-       PRZYRODNICZE LABORATORIUM;

-       Wyjazdy edukacyjne do centrum eksperymentów;

-       Pokazy naukowe;

-       oraz „Obóz naukowy – eksperymenty” – wakacje 2018 dla 40uczestników .

 Z eksperymentem za pan brat to również rozwój kompetencji nauczycieli poprzez organizację szkolenia doskonalącego pn. „W odmęty experymentów” oraz doposażenie bazy dydaktycznej
w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych, w tym zakup nowych pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia placówek.

 NR3: KOMPETENCJE INFORMATYCZNE -rozwój kompetencji informatycznych uczniów poprzez:

-       zajęcia pozalekcyjne pn. „Robotyka-to lubię!”  dla 120 uczniów,

-       zajęcia pn. „MAPPTIPE Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych w gimnazjum” dla 12 uczniów,

-       rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli poprzez zorganizowanie kursu doskonalenia zawodowego pn. „Programowanie dla nauczycieli”

-       oraz doposażenie bazy dydaktycznej poprzez zakup wyposażenia do mobilnej międzyszkolnej pracowni TIK

Nr4: INDYWIDUALIZACJA- rozumiana jako:

-       wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPEDU),
w tym młodszych poprzez prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej
(4 uczniów) i/lub sensorycznej (24 uczniów), oraz zajęcia  grupowe oparte na manualnej terapii pn. „Arteterapia przy wykorzystaniu garncarstwa z uczniami niepełnosprawnymi” dla 9 uczniów,

-       podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania uczniów poprzez zorganizowanie kursu doskonalącego pn. „Szkolenie doskonalące z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachwianiami uczniów w procesie indywidualizacji pracy
i rozpoznawania potrzeb uczniów”,
 
a także studia podyplomowe dla 1 nauczyciela z zakresu integracji sensorycznej,

-       doposażenie bazy dydaktycznej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego do sali terapii integracji multisensorycznej oraz sprzętu/pomocy dydaktycznych do diagnozowania  i pracy z uczniami SPEDU, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.

 

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)

 

Opublikowano: 13 kwietnia 2018 12:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 793

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.