kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Co Beneficjent powinien wiedzieć przed złożeniem wniosku!

1. Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia.

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Należy pamiętać, iż dla wniosków składanych od 1.07.2019 data na fakturze składanej jako potwierdzenie poniesionego kosztu, nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

2. Podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp.).

3. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, nazwa banku.

4. Informacje ogólne o budynku:

- adres

- liczba lokali w budynku

- nr księgi wieczystej

- nr działki

- powierzchnia całkowita

- powierzchnia, na której prowadzona jest działalność

- rok budowy budynku

- obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (wybierane z listy rozwijalnej)

5. Źródło ciepła po modernizacji:

- rodzaj planowanego źródła po modernizacji (wybierane z listy rozwijalnej)

- czy wymagane jest przyłącze

- rodzaj instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (wybierane z listy rozwijalnej)

- koszt

6. Termomodernizacja

- rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji (rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia, koszt)

- powierzchnia wymienianej stolarki zewnętrznej (powierzchnia, współczynnik przenikania U nowej stolarki, koszt)

Interaktywny formularz wniosku wypełniony w Portalu beneficjenta przeliczy współczynniki przenikania - U, dla przegród modernizowanych. Dodatkowo, w formularzu podana zostanie informacja czy dana przegroda po termomodernizacji spełniać będzie Warunki Techniczne po 30.12.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7. Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła:

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej

- koszt

8. Odnawialne źródła energii (w formie pożyczki):

- kolektory słoneczne: rodzaj kolektorów, liczba zestawów, miejsce montażu, koszt

- panele fotowoltaiczne: moc, ilość wytworzonej energii, czy instalacja będzie podłączona do sieci, koszt

9. Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe:

- informacja o osobach tworzących gospodarstwo domowe (imię i nazwisko, pesel, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy)

- całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym składanie wniosku

Załączniki do wniosku:

Obowiązkowo:

- Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe (zeznanie podatkowe za przedostatni rok (jeśli składasz wniosek do 30.04 danego roku) lub za ubiegły rok (jeśli składasz od 1.05 danego roku) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: zaświadczenie z urzędu gminy bądź decyzja w sprawie łącznego wymiaru, a jeśli dotyczy: umowa dzierżawy, umowa o wniesieniu wkładów gruntowych. Do wniosku można również inne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody, takie jak: deklaracja, orzeczenie sądu, wyrok sądu, potwierdzenie przelewu świadczenia, bądź inny dokument potwierdzający dochód).

Jeżeli dotyczy:

- Jeśli we wniosku nie został podany nr księgi wieczystej oraz nr działki - dokument potwierdzający prawo własności budynku (np. akt notarialny lub inny dokument);
- Audyt energetyczny, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku;
- ODO 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca, jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane;
- ODO 2 – Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (np. dane o stanie zdrowia), jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane;
- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
- Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.

Informacje na temat wymagań technicznych dla wyrobów budowlanych, urządzeń  i wykonywanych robót, w tym obligatoryjne certyfikaty, gwarancje i inne dokumenty, stanowią załącznik nr 1 do programu Priorytetowego.

Uwaga! W przypadku zmiany źródła ciepła wymagany jest dokument potwierdzający zezłomowanie/utylizację starego urządzenia.

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Max. możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.


Na jakie działania m. in. Można uzyskać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze?

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia

szt.

do 1 000 zł

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem

szt.

do 1 000 zł

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła

szt.

do 1 000 zł

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

szt.

do 500 zł

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące

m2 powierzchni przegrody

do 150 zł

wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

m2 powierzchni

do 700 zł

wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych

m2 powierzchni

do 2 000 zł

węzeł cieplny

zestaw

do 10 000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin

zestaw

do 20 000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin

zestaw

do 10 000 zł

system ogrzewania elektrycznego

zestaw

do 10 000 zł

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej

zestaw

do 15 000 zł

pompy ciepła powietrzne

zestaw

do 30 000 zł

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

zestaw

do 45 000 zł

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

zestaw

do 15 000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

zestaw

do 10 000 zł

kolektory słoneczne

zestaw

do 8 000 zł

mikroinstalacja fotowoltaiczna*

zestaw

do 30 000 zł

przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa**

zestaw

do 5 000 zł

przyłącze cieplne***

zestaw

do 10 000 zł

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne***

zestaw

do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Wysokość dofinansowania:

Tabela nr 1

 

Pożyczka

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

         

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Tabela nr 2

Grupa

Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]

uzupełnienie
do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

 

         

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

Nie dotyczy

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 67%

do 33%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 55%

do 45%

do 100%

V

1201 – 1400

do 43%

do 57%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 30%

do 70%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 18%

do 82%

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529

do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej

125 528

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.


Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zrealizowanych w ciągu 3 lat.

Maksymalnie będzie można odliczyć 23 proc. wydatków, nie więcej jednak niż 53 tys. zł.

Podatnicy, którzy przeprowadzili termomodernizację i skorzystali przy tym z innej pomocy państwa (np. z dotacji NFOŚiGW), nie będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w odniesieniu do wydatków sfinansowanych przez państwo.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie.

Więcej informacji można uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym, wg właściwości miejscowej.
Gmina Radziejowice obsługiwana jest przez: Urząd Skarbowy w Żyrardowie, ul. 1-go Maja 49a, 96-300 Żyrardów

tel.: 46 855-35-56     
       46 855-36-53      
       46 855-35-70      
       46 855-22-37      
       46 855-41-98

Punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” w urzędzie Gminy Radziejowice!

W Radziejowicach został utworzony punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze”, który znajduje się w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska. Zapraszamy mieszkańców Gminy do punktu, w którym można nie tylko wypełnić, ale również złożyć wniosek o dofinansowanie. Pomożemy także w rozliczeniu otrzymanej dotacji. 

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Radziejowicach
ul. Kubickiego 8
96-325 Radziejowice

tel. 46 854 30 26, 46 854 30 36
e-mail: a.majewicz@radziejowice.pl lub h.kaniewska@radziejowice.pl

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.