kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Projekt pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”  złożony w konkursie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” spełnił wymogi oceny formalnej oraz merytorycznej, niestety ze względu na  niską alokację środków na to działanie nie został skierowany do dofinasowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Pozytywną ocenę formalną przeszło w sumie 106 wniosków, na etapie oceny merytorycznej wymaganą liczbę punktów osiągnęło 68 projektów, a do dofinansowania skierowano jedynie 5.

Wniosek złożony w ramach partnerstwa Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa został przygotowany w sposób dający realne szanse jego realizacji przy zachowaniu racjonalnych kosztów. Biorąc pod uwagę powyższe dokonano dogłębnej  analizy kart oceny
i przygotowano protest, który został wysłany w dniu 08. maja br. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W piśmie zawarto również wniosek o powtórne przeanalizowanie efektywności  złożonego projektu oraz możliwości realizacji przedsięwzięć skierowanych do dofinasowania. Przewidywany termin rozpatrzenia protestu to 12 czerwiec.

W przypadku braku zmiany decyzji lub zwiększenia alokacji Gminy będą prosić Uczestników projektu
o zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy uczestnictwa w projekcie oraz  Deklaracji zwrotu, na wskazany przez Uczestnika rachunek,  I raty wkładu własnego.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.